1992

RAS
(Foto: Thomas Thevis)
RAS
(Foto: Thomas Thevis)
STANAV Verabschiedung
(Foto: Thomas Thevis)
STANAV Verabschiedung
(Foto: Thomas Thevis)
STANAV Verabschiedung
(Foto: Thomas Thevis)
STANAV Verabschiedung
(Foto: Thomas Thevis)
Wer hat ihn nicht gemocht, unseren "Pool"
(Foto: Thomas Thevis)